Skole & barnehage

Våre gratis formidlingstilbud til skole og barnehage dekker en rekke ulike perioder fra steinalder via middelalder til nyere tids historie. 

Bymuseet i Bergen har et variert tilbud til skoleklasser på ulike nivåer. På våre ulike arenaer får man blant annet ta del i skikker og arbeidsmetoder fra det gamle bondesamfunnet, lære å risse inn runer på runepinner eller få en lærerik runde på det gamle leprahospitalet.

Barnehage 

Bymuseet i Bergen har som utgangspunkt at barn er nysgjerrige og kompetente. Også de minste barna vil ha stor glede og utbytte av å besøke våre museer. 

Et barnehagebesøk ved Bymuseet i Bergen vil inspirere til undring og utforsking av både nærområdene våre som livet i  «gamle dager».

Mange finner glede og inspirasjon gjennom å besøke museet på egen hånd, for eksempel ved å få spise lunsj i en av Bymuseets hager, og andre ønsker å oppleve en utstilling som gruppe. I tillegg har vi opplegg tilpasset barnas alder, hvor barna selv oppfordres til å være aktive deltakere gjennom praktiske oppgaver og samtaler rundt det vi ser på.

Småtrinnet 

Gjennom tilbudet til småskoletrinnet vil Bymuseet bruke barnas naturlige nysgjerrighet og evne til å lære gjennom lek. 

 Vi snakker ofte om gamle dager, men hva er egentlig gamle dager? De ulike undervisningsoppleggene våre gir stort spillerom for både undring og forklaring. Fortida formidles på en måte som gjør at barna knytter dette til sin egen virkelighet, og blir engasjert i historien.

  • Bryggens Museum: Hvordan var det å leve i middelalderen? Få historien til runepinnene.
  • Håkonshallen: Norges første slottsanlegg, Norges viktigste symbol for en norsk stat i middelalderen.
  • Rosenkrantztårnet: Fra kongens bolig til lensherrenes slott. Bli med oss på en reise i tid, fra middelalderen til renessansen, fra norsk storhetstid til den mørke dansketiden. 
  • Skolemuseet: Klasserom fra oldefar og bestefars tid. Her får du lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien.
  • Gamle Bergen: Et Levende museum. Bli bedre kjent med hvordan våre forfedre og tidligere generasjoner levde i Norge og i Bergen by mellom ca. 1700 og 1930.
  • Hordamuseet: Frå fjern fortid til nære gamle dagar. Undervisingsopplegg skreddersydde for samfunnsfags- og historieundervisinga i 1.-4. klasse.
  • Damsgård Hovedgård: Det lille slottet – den norske rokokkoens hovedverk i tre. 
  • Alvøen Hovedbygning: Å bruke lokale historiske steder som innfallsport til kunnskap om den nære fortid.

Mellomtrinnet 

Skoletilbudene rettet mot mellomtrinnet tar utgangspunkt i at læring i denne alderen kan foregå på et mer abstrakt plan enn tidligere. Samtidig er det viktig for museet å være en praktisk læringsarena også for disse elevene. 

Det å komme ut av klasserommet for å lære, kan hjelpe elevene til å våge å bli med på leken, selv om mange kanskje føler at de er for store og kan være redde for dumme seg ut. Bymuseet har et variert tilbud som strekker seg både i tema og i tid.

Ungdomsskole 

Ungdomsskoleelever vil ha stort utbytte av en rekke museer på Bymuseet, her vil museumsbesøket inspirere til refleksjoner rundt samfunnsutviklingen. Her kan dere besøke steder som har vært med på å forme Norge! 

Ungdomsskoleelever vil ha stort utbytte av en rekke museer på Bymuseet, her vil museumsbesøket inspirere til refleksjoner rundt samfunnsutviklingen. Her kan dere besøke steder som har vært med på å forme Norge!

Skoletilbudet rettet mot ungdomstrinnet tar i likhet med resten av skoletilbudet utgangspunkt i de kompetansemål som stilles i Kunnskapsløftet.

Elever i ungdomsskolen er gjennom en voldsom utvikling – og for oss som gjerne treffer elever fra ulike trinn i løpet av kort tid er det lett å se hvordan de modnes. Vi tilstreber oss å treffe elevene på deres modenhetsnivå og ønsker å ta hensyn til variasjoner innad i gruppen. Det kan være svært nyttig å få diskutert dagsaktuelle problemstillinger i lys av historiske hendelser.

Videregående skole 

De ulike arenaene i Bymuseet dekker bredt både i tid og tema. I løpet av et besøk kan en gå fra førhistorisk tid til samtiden. Man kan velge å fokusere på tidligere tiders nød, sykdom og elendighet – eller på overklassens festkultur på landsted og i festsal. 

Bymuseet har flinke formidlere som kan trekke ut dagsaktuelle tema fra historiske hendelser. De ulike tilbudene svarer til målkrav for flere fag i Kunnskapsløftet. For de eldste elevene er de fleste skoletilbudene teoretisk rettet som del av en omvisning tilpasset deres nivå og ønsket tema, men vi har både engasjement og utstyr til å kjøre mer praktisk orienterte skoletilbud også til denne gruppen om det er ønskelig.

Kontakt oss for avtale

Kontakt Knut Høiaas direkte på epost knuhoi@bymuseet.no for avtale om skolebesøk på Bymuseet.