Skolemuseet

«Et lyst hoved, men det seer mørkt ud» - den nesten nittiårige rektor Arentz' kommentar i karakterboken til Johan Sebastian Welhaven

Skoleklasser på alle trinn vil ha utbytte av et besøk i den gamle latinskolebygningen i Lille Øvregate. Norges eldste skolebygning huser Bergen Skolemuseum og Holbergmuseet. Dette er stedet for å lære om og reflektere over oppvekst, oppdragelse og kunnskap gjennom historien. Dette kan for eksempel skje i latinskolens mesterlektie, der de bergenske opplysningsrektorene en gang regjerte. Hvorfor har man hatt skoler, hva slags kunnskap har de formidlet, og ikke minst; hvem har de forskjellige skoletypene vært for?

Et overordnet hovedtema for læreplanen er den eksplosive overgangen fra et tradisjonsbundet til et moderne samfunn. Hvilket sted passer vel bedre for et slikt tema enn et klasserom fra folkeskolens tidlige fase, arenaen der den store verden for alvor kom inn i den norske skolen?

Blant landets mange skolemuseer er Bergens gamle latinskole på mange måter den videregående skolens eget museum. Dette er forløperen, den opprinnelige presteskolen som etter hvert skulle bli gymnas og til slutt dagens studiespesialiserende linje.

Med elever fra videregående skole på besøk dukker vi gjerne dypere i stoffet, enten det gjelder middelalderens utenlandsstudenter eller det 18. århundrets vitenskapelige, filosofiske og pedagogiske utvikling. Mange velger å komme i forbindelse med norskfagets 1700-tallsbolk, andre i forbindelse med historiefaget, og mange i forbindelse med samfunnsfagene, særlig når sosialiseringsprosesser skal diskuteres. For en biologiklasse kan det være inspirerende å komme til stedet der våre to tidligste vitenskapelige biologer fikk sine første impulser, Martin Vahl med herbariene, og Michael Sars som etter hvert viet seg til marinbiologien. I det hele tatt er det mye å si om de mange senere kjente nordmenn; diktere, politikere, vitenskapsfolk og så videre som har vært elever i mesterlektien.

Kontakt førstekonservator Baard Olav Skogrand på telefon 47301775 eller epost baasko@bymuseet.no for avtale om omvisning.

Les mer om Skolemuseet her.